هنرستان دخترانه علامه جعفری
 
 
  درج مطلب  
 
 

شعار هنرستان نمونه دولتی علامه جعفری:

 

مهارتهای فنی همسو با نیاز جامعه همراه با اخلاق وتعهد

 

 

اهداف هنرستان نمونه دولتی علامه جعفری

 

1- تلاش در جهت رشد وشکوفایی تعالیم دینی و باورهای اعتقادی وایمانی ، صیانت از حجاب وفرهنگ عفاف منتج به قرب الهی (اعتقادی)                                                                                                                                     2- تلاش در جهت ترویج روحیه تعهد ومسئولیت در قبال حفاظت از اموال عمومی خصوصا اموال مدرسه و کوشش در جهت رفع آسیب دیدگی احتمالی اموال توسط دانش آموز  (اخلاقی)                                                                          3- ترغیب وتشویق دانش آموزان وهمکاران جهت بکارگیری روشهای خلاقانه وکاربردی در جهت دستیابی به روشهای آموزشی به روز و مشارکت محور وعملگرای پروژه ای (آموزشی وپرورشی)                                                                                  4- تشویق وارائه شیوه های جدید،استفاده ازافرادهنرمندوصاحب ایده جهت پرورش نسلی خلاق وایده پردازوصاحب سبک های   هنری وآموزش به روز رسانی شیوه (هنری)                                                                                                          5- تلاش در جهت تربیت فرزندانی که همواره احترام به خانواده ، اولیاء مدرسه و دوستان را یک اصل بداند وپایبند به این اصل باشد (اجتماعی)                                                                                                                            6- بهره گیری از نیروهای مجرب جهت آموزش روشهای حفظ سلامت جسمی وروحی که فرزندانی شاد وسالم داشته باشیم ، حفاظت همه جانبه محیط زیست خوددلیلی بر این مدعاست (زیستی)                                                                   7- بر این باوریم ما می توانیم امسال با همکاری اولیاء مدرسه ساختارگرایی را در همه زمینه ها گسترش داده و روزی حلال را باهم تجربه کنیم (اقتصادی)                                                                                                                   8- تلاش ویژه در جهت حفظ وحراست از ایران اسلامی وارتقاء شیوه های وطن پرستی وخود باوری که بذر سبز وطن پرستی را بکاریم (سیاسی)