هنرستان دخترانه علامه جعفری
 
 
  کادر اداری و اجرایی  
 
 

رديف

نام

سمت

تحصيلات

1

 خانم مهندس  كبري نقي لو

رئیس هنرستان

مهندس الكترونيك

2

خانم مهندس میترا طاهری

معاون فنی

مهندس برق

3

خانم خدیجه ضمیری

معاون آموزشی

مهندس الكترونيك

4

خانم کبری شکری پور

معاون پرورشی

لیسانس ادبیات عرب

5

خانم زهرا ابراهیمی

معاون اجرایی

مهندس الكترونيك

6

خانم مهندس مینا صلواتی پور

سرپرست  معماري

مهندسی الكترونيك

7

خانم مهندس مهتاب محمدی

سرپرست كامپيوتر

مهندس کامپیوتر

8

خانم فریبا پیوستگر

سرپرست حسابداری

لیسانس حسابداری

فوق لیسانس مدیریت

9

خانم افسانه معصومی

مشاوره

فوق لیسانس مشاوره

10

خانم شهلا صدیقی

انباردار

دیپلم