هنرستان دخترانه علامه جعفری
 
 
  درج مطلب  
 
 

رديف

نام

سمت

تحصيلات

1

 خانم مهندس  كبري نقي لو

رئیس هنرستان

مهندس الكترونيك

2

خانم مهندس میترا طاهری

معاون فنی

مهندس برق

3

خانم لیلا زارعی-خدیجه ضمیری

معاون آموزشی

مهندس الكترونيك

4

خانم مریم فتح الهی

معاون پرورشی

 

ارشد حسابداری

5

خانم زهرا ابراهیمی

معاون اجرایی

مهندس الكترونيك

6

خانم مهندس مینا صلواتی پور

سرپرست  معماري

مهندسی الكترونيك

7

خانم مهندس مهتاب محمدی

سرپرست كامپيوتر

مهندس كامپيوتر

8

خانم فریبا پیوستگر

سرپرست حسابداری

فوق لیسانس حسابداری

9

خانم افسانه معصومی

مشاور

فوق لیسانس مشاوره