هنرستان دخترانه علامه جعفری
 
 
  مسابقات  
 
 
 
   
 
 
  المپیاد درون مدرسه ای  
 
 
 
   
 
 
   
 
 
در شکل زیر چند مربع پیدا می کنید ؟