هنرستان دخترانه علامه جعفری
 
 
  کادر آموزشی و علمی  
 
 

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته تدريس

میزان تحصیلات

سابقه تدریس

روزحضور در مدرسه

ساعت تدريس

1

لیلی تورنگ

زبان انگلیسی

لیسانس

24

1و3و4 شنبه

20

2

وحیده خسروی

 

تاریخ و جغرافیا

فوق لیسانس

26

1و3و4 شنبه

20

3

اشرف سادات سجادی

دین وزندگی

فوق لیسانس

22

شنبه و سه شنبه

16

4

نیره اکرم الدین

ادبیات فارسی

 

لیسانس

27

شنبه

8

5

اذر حبیبی دیزجی

عربی

لیسانس

17

شنبه

8

6

خدیجه دشتی

فارسی

فوق لیسانس

25

شنبه

سه شنبه

12

7

معصومه طباخی

ریاضی

فوق لیسانس

27

شنبه 1و3 شنبه

16

8

شکوفه امیری

شیمی

لیسانس

23

سه شنبه

6

9

راحیل توکلی

ورزش

فوق لیسانس

20

سه شنبه

8

10

ژاله قبادی

ورزش

 

لیسانس

19

1شنبه

2

11

مژگان خلیلی درمنی

کامپیوتر

لیسانس

23

شنبه 2و4 شنبه

20

 

12

افسانه پوربافرانی

کامپیوتر

لیسانس

12

شنیه 2و4شنبه

24

 

13

مریم رجبی

کامپیوتر

لیسانس

10

شنبه 2و 4 شنبه

24

 

14

محبوبه تقی زاده

کامپیوتر

لیسانس

 

شنیه و1شنبه

12

 

15

لیلا بریانی

الکترونیک

فوق دیپلم

20

1و2و4 شنبه

24

 

16

مریم فتح الهی

حسابداری

فوق لیسانس

16

1و2و3شنبه

24

 

17

مینا لاسمی

حسابداری

لیسانس

14

1و2و4 شنبه

24

 

18

ندا شیری

حسابداری

لیسانس

 

شنبه 2و4شنبه

24

19

مریم باغبانی

معماری

فوق لیسانس

15

1و2و4 شنبه

24

20

فرزانه محمودی

معماری

فوق لیسانس

18

1و2و4 شنبه

24

21

مریم صارمی

معماری

فوق لیسانس

18

1و3و4 شنبه

24

22

آرزو رضا دوست

معماری

لیسانس

13

2و4 شنبه

12

23

زهرا وجدانی

 

فوق لیسانس

13

شنبه 2و3 شنبه

24

24

مهین ظریفیان جولایی

فیزیک

فوق لیسانس

23

شنبه 1و3 شنبه

20

25

ازاده نیکو

پیش هنر

فوق لیسانس

23

1و3و4شنبه

24