هنرستان دخترانه علامه جعفری
 
 
  اقدامات انجام شده در هفته نکو داشت پدافند عامل مقاومت و بازدارندگی با رونق تولید