هنرستان دخترانه علامه جعفری
اقدامات انجام شده درهفته نکو داشت پدافند عاملمقاومت و بازدارندگیبا رونق تولید
 
 
 
  امور فرهنگی و هنری